¿Què passa si no tinc el certificat d'eficiència energètica a partir de 1/6/2013?

01/06/2013

Els habitatges en venda o lloguer amb durada superior a quatre mesos hauran de comptar des d'ara amb un certificat d'eficiència energètica, segons el que disposa el Reial Decret aprovat pel govern espanyol el 12 d'abril i publicat al BOE l'endemà.

Sancions de fins a 6.000 euros

En cas de no tenir-lo, el llistat de sancions aplicables van dels 300 euros als 600 en el cas de les infraccions lleus, dels 601 als 1.000 euros en el de les greus i dels 1.001 als 6.000 euros per a les molt greus. Així, s'entén per falta lleu el fet de no esmentar el certificat en l'oferta de l'habitatge o incomplir la normativa relativa a la seva renovació; serà greu quan no es presenti el certificat davant la comunitat autònoma perquè quedi registrat o quan no es lliuri al comprador o l'inquilí, i, finalment, es considerarà molt greu no comptar amb el certificat o haver falsejat informació per obtenir-lo.

Tanmateix, l'esmena també preveu sancions superiors als 6.000 euros "en els casos en què el benefici que l'infractor hagi obtingut per la comissió de la infracció sigui superior a l'import de les sancions en cada cas assenyalades", i "la sanció s'imposarà per un import equivalent al del benefici així obtingut".

Aquest certificat, a més de la qualificació energètica de l'edifici, ha d'incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis, i, en el cas d'edificis existents, un document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l'eficiència energètica de l'edifici o d'una part d'aquest, de manera que es pugui valorar i comparar l'eficiència energètica dels edificis.

Com a eina per facilitar l'obtenció d'aquests certificats, l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) ha elaborat els programes informàtics CE3 i CE3X, tots dos publicats com a documents reconeguts a disposició dels tècnics certificadors.